La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Conjuntivitis

La conjuntivitis és una inflamació o irritació de la conjuntiva, generalment d’origen al•lèrgic o infecciós (vírica o bacteriana). És una de les causes més freqüents d’ull vermell, sobretot en nens.

Es caracteritza per l’envermelliment difús, sensació de cos estrany, fotofòbia i secreció:

  • aquosa (C. Al·lèrgica)
  • seromucosa (C. Vírica)
  • purulenta (C. Bacteriana)

 

QUINA ÉS LA SEVA INCIDÈNCIA?

És un dels motius de consulta més freqüents en l’Atenció Primària.

La majoria dels casos són alteracions benignes i autolimitades que poden ser diagnosticades i tractades fàcilment. No obstant, també es pot produir ull vermell degut a malalties greus, que poden afectar greument a l’ull i a la visió.

 

QUIN ÉS EL SEU TRACTAMENT?

Les conjuntivitis agudes cal que siguin tractades pel metge de capçalera, que prescriurà un tractament amb antibiòtics (gotes i/o pomada) juntament amb mesures higièniques:

  • Rentats oculars amb sèrum fisiològics o aigua prèviament bullida.
  • Neteja de les mans abans i després de cada rentat ocular.
  • Evitar tocar l’ull sa.
  • Utilitzar mocadors i tovalloles individuals per a cadascun dels ulls.
  • No fer servir lents de contacte i no maquillar-se fins que la infecció s’hagi resolt.

Els antibiòtics no alleugen les conjuntivitis al·lèrgiques o víriques; en aquests casos, l’administració d’antihistamínics tòpics o orals pot alleugerir la picor i/o irritació.

No obstant, en el cas que hi hagi aparició de dolor ocular, disminució de l’agudesa visual, alteracions pupil·lars i/o envermelliment central, cal derivar urgentment al pacient a l’hospital, per a que sigui valorat per un especialista, donada la possibilitat de que es tracti d’un glaucoma agut, iritis, queratitis o escleritis.